Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Semester 3 ( tiga). Adapun mata kuliah yag dibahas meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan sejarah perkembangan bahasa Arab, karakteristik dan keistimewaan bahasa Arab, pembagian masa- masa berkembangnya bahasa Arab, faktor kebangkitan bahasa Arab yang meliputi al-isytiqaq dan al-nahtu, al-qalbu wa al-ibdal, al-qiyas wa al-irtijal, al-haqiqah wa al-majaz, al-ta'rib wa al-tarjamah, ulum al-lughah al-arabiyah, dan al-lughah al-arabiyah bi Indunisia. Pelaksanaan kuliah menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas.